Om oss

Fossumkollektivets Venner (FKV) ble etablert høsten 2017, og er organisert som en venneforening med eget styre utenfor Stiftelsen Fossumkollektivet. Foreningens formål er å synliggjøre og spre interesse for stiftelsen, samt være et forum for bl.a. tidligere pårørende.
Fossumkollektivets Venner kan også fremme forslag om aktiviteter som stimulerer interessen for Fossumkollektivets arbeid.

Foreningen skaffer økonomisk grunnlag ved beskjeden medlemskontingent og eventuelle gaver fra enkeltmedlemmer/sponsorer og bedriftsmedlemmer. Slik økonomisk støtte skal gå til dedikerte formål/øremerkede prosjekter.

Prosjekter
Vi er nå over den første etableringsfasen hvor vi bare verver medlemmer og planlegger. Venneforeningen arrangerer temadager og skaper nettverk blant pårørende til tidligere ungdommer – og tilbyr samlinger for medlemmer som ikke lengre har tilgang på Fossumkollektivets familiearbeid.

Livet i en familie der rusmisbruk har etablert seg, får store konsekvenser for resten av familien. De pårørende har ofte et betydelig behov for å jobbe med medavhengighets-problematikk og sorgreaksjoner, for gjennom dette å kunne reetablere et normalt liv for seg selv og resten av familien. Med støtte fra bl.a. Helle Bennetts Almennyttige Fond arrangerer FKV skreddersydd opplæring av likepersoner som skal være støtte for familier som trenger det. Målet er å bygge opp et landsdekkende nettverk for dette arbeidet. Likepersoner/pårørenderessurser bidrar til at denne gruppen blir synlig for andre i samme situasjon, og vil samtidig kunne drive informasjonsarbeid og delta i ressursgrupper og utvalg i sine hjemkommuner.

Foreningen har også laget en helt ny bok for pårørende som har ungdommer i behandling.

Styre
FKV er registrert i Brønnøysund og Frivillighetsregisteret og ledes av et styre på syv personer. For tiden er dette Cato Heiberg, Grace Rove, Ulf Bragvin, Bente Davidsen, Mats Solum, Finn Arctander og Per Jørgensen (leder). Foreningen er medlem av Fagrådet innen rusfeltet og har gjennom det tilgang til interessante fagkonferanser og nettverk.

Bli medlem!

Kunne du tenke deg å bli medlem av FKV? Gå inn på fossumkollektivetsvenner.no. Årskontingenten er kr 100.